Loge Rakoczy van het Nederlands Verbond van Vrijmetselaren


De Haagse vrijmetselaarsloge Rakoczy is opgericht in 1911, zij is de oudste gemengde loge van Nederland en maakt deel uit van de obediëntie “Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren”. Zowel mannen als vrouwen zijn lid van de loge.

In de loge Rakoczy werkt men in de drie blauwe graden, d.w.z. in die van leerling, gezel en meester.

Binnen het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren (NVvV) bestaat tevens het Royal Arch Kapittel “Horeb”.

De vrijmetselarij is een inwijdingsweg, waarvan de inzichten getoetst en toegepast kunnen worden in het persoonlijke leven en in de relatie tot onze medemens.

Het is geen snelle weg. Een cursus of seminar kan onmogelijk als middel dienen om al hetgeen geboden wordt te kunnen verwerken. Men kan het meer zien als een levenswerk waarin de mogelijkheid geboden wordt om zichzelf op allerlei niveaus te leren kennen en dit toe te passen. Het is een bewustwordingsweg, die het gehele leven actueel blijft.

Er wordt gebruik gemaakt van symbolen en allegorieën uit onder andere de westerse esoterische en spirituele geschiedenis. Deze symbolen en allegorieën verwijzen naar het tijdloze aspect van de mens en zijn daarom altijd actueel.

In onze bijeenkomsten werken we volgens een rituaal. Ritueel werk appelleert aan alle aspecten van de mens. Alleen met elkaar spreken zou te veel nadruk leggen op de intellectuele kant. In het rituele werk komt de gehele mens aan bod.

Er is geen dogmatische leer. Het inzicht en de wijsheid die vrijkomt bij de bestudering van het gebodene is altijd persoonlijk. Men moet zelf studeren en conclusies trekken.

Werkelijk vrij leren denken staat hoog in het vaandel. Er zijn wel instructie avonden met betrekking tot het rituele werk en gezamenlijke studies, waarin verwacht wordt, dat ieders inzicht en mening gerespecteerd wordt.

De ontwikkeling van de individuele mens gaat hand in hand met de wijze waarop we in de wereld staan en met onze medemens omgaan. Daarom is broederschap een belangrijk gegeven.

Samenwerking met de andere leden van de loge is noodzakelijk. De mens is een onderdeel van de mensheid en dient zijn plaats daarin bewust te worden en te vervullen, samenwerking in een loge kan daarin een vitale stap zijn.

De ontwikkeling van de mens is pas compleet als hetgeen we leren ook toegepast wordt in het leven. Het systeem van de vrijmetselarij stimuleert de mens hierin.

Aloude morele waarden en tradities worden doorgegeven in combinatie met tijdloze spirituele symboliek en de absolute vrijheid en noodzaak om hier zelf mee aan de slag te gaan in het hier en nu en zelf verantwoording te nemen.

Het lidmaatschap van de loge (minimale leeftijd van 18 jaar) is niet vrijblijvend. Er wordt een commitment gevraagd. Men dient altijd op de bijeenkomsten aanwezig te zijn, tenzij werkelijk dringende bezigheden de aanwezigheid elders verlangen.

Loge Rakoczy komt tweemaal per maand op vrijdagavond in het loge gebouw aan de Laan van Meerdervoort 1A, te Den Haag bijeen. De avonden beginnen om 19.30 uur en zijn ongeveer om 22.30 uur afgelopen.

In de vrijmetselarij gaat men ervan uit, dat belangstellenden – na een goed overwogen besluit – zelf een lidmaatschap aanvragen. Omdat intensieve samenwerking binnen de loge zo belangrijk is, is het noodzakelijk dat er door de logeleden en door de aanvrager wordt onderzocht of er werkelijk een klik is. Daarom wordt na aanvraag door een commissie bekeken of deze aansluiting met de loge er werkelijk is en tot inwijding overgegaan kan worden.

Geïnteresseerd?

info@rakoczy.nl
www.rakoczy.nl